fbpx

Regulamin sprzedaży kursów on-line na platformie www.ence.pl

Sprzedaż kursów on-line za pośrednictwem strony internetowej https://ence.pl/sklep/ realizuje firma ENGLISH CENTER SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH WOJCIESZAK ANNA z siedzibą w Chorzowie  REGON 240478307, NIP 6342551143.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@ence.pl

 

§ 1

Definicje

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Kurs – kurs on-line , którego twórcą jest Sprzedawca,

2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

3. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),

4. Operator Płatności – System płatności Tpay należy do spółki: Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437,

5. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.ence.pl/regulamin

6. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://ence.pl/sklep/

7. Sprzedawca – ENGLISH CENTER SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH WOJCIESZAK ANNA z siedzibą w Chorzowie  REGON 240478307, NIP 6342551143

 

§ 2

 

Postanowienia wstępne

 

1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Kursu oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu.

2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

2.1. dostęp do Internetu,

2.2. standardowy system operacyjny,

 

2.3. standardowa przeglądarka internetowa,

2.4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

3. Do korzystania z Kursu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

3.1. dostęp do Internetu,

3.2. standardowy system operacyjny,

3.3. standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies,

3.4. standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),

3.5. możliwość odtwarzania plików wideo,

3.6. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.

6. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

 

§ 3

 

Prawa własności intelektualnej

 

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Kurs stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Kursu przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Kursu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

§ 4

Zakup Kursu

 

1. W celu zakupu Kursu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

1. wybrać wariant Kursu spośród dostępnych na Stronie,

2. kliknąć w przycisk „Kup kurs”,

3. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i akceptując sposób płatności za pośrednictwem Operatora Płatności,

4. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,

 

5. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Kurs.

3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Jeżeli Kupujący zaznaczył w formularzu zamówienia, że chce otrzymać fakturę, na podany adres e-mail otrzyma dodatkowo fakturę.

 

§ 5

 

Udostępnienie i korzystanie z Kursu

 

1. Zakupiony Kurs zostanie udostępniony Kupującemu poprzez przesłanie mu na podany w formularzu zamówienia adres e-mail danych dostępowych do panelu dla kursanta.

2. Korzystanie z Kursu odbywa się z poziomu panelu dla kursanta i wymaga połączenia z Internetem.

3. Dane dostępowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną wysłane Kupującemu niezwłocznie po zawarciu umowy.

4. Kupujący uzyskuje dostęp do Kursu na czas 12 miesięcy.

 

§ 6

 

Odstąpienie Konsumenta od umowy

 

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Czyli jeżeli Kupujący/Konsument wykupi pakiet Premium i skorzysta z lekcji online z lektorem po czym odstąpi od umowy, musi ponieść koszt wykorzystanych lekcji. Cena jednej lekcji 45 minutowej to 100 zł.

 

3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawcazostał poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

6.  ENGLISH CENTER SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH WOJCIESZAK ANNA  właściciel serwisu ence.pl/sklep zobowiązuję się do zwrotu 100% zapłaconej ceny kursu w przypadku gdy zakupiony kurs nie spełni wszystkich oczekiwań. Z gwarancji można skorzystać w ciągu 30 dni od daty zakupu. Pieniądze zostaną zwrócone na konto najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji na biuro@ence.pl

7. Jeżeli przed złożeniem wniosku o zwrot kosztu zakupu pobrano całą treść kursu, wniosek może zostać odrzucony.

8. Prawo do 100% zwrotu nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Czyli jeżeli Kupujący/Konsument wykupi pakiet Premium i skorzysta z lekcji online z lektorem po czym odstąpi od umowy, musi ponieść koszt wykorzystanych lekcji. Cena jednej lekcji 45 minutowej to 100 zł.

 

§ 7

 

Odpowiedzialność za wady

 

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Kurs wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Kurs ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

 

3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Kursu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@ence.pl

5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

 

§ 8

 

Dane osobowe i pliki cookies

 

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://www.ence.pl/polityka_prywatnosci.pdf

 

§ 9

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do

niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaż